Zero Latency VR Nederland - M4H Rotterdam (2024)

Havenmaker #75 | Zero Latency VR Nederland

Zero wie? Zero Latency is een evenementenlocatie voor free roam VR (virtual reality). Met een team van maximaal acht personen dompel je je onder in een ervaring naar keuze. Van vechten tegen zombies tot rondlopen in een oude buitenaardse wereld waar de zwaartekracht niet werkt zoals je verwacht. De grootste free roam VR-experience ter wereld is een van oorsprong Australisch concept en verantwoordelijk voor de techniek. De Rotterdamse vestiging wordt geleid door Vitas Kersbergen en Maarten Peelen (foto). Waar de eerste zich druk maakt om marketing en nieuwe business, heeft de tweede de dagelijkse gang van zaken als grootste verantwoordelijkheid. Je vindt Zero Latency VR Nederland aan de Vierhavensstraat 66, M4H.

‘Het idee ontstond twee jaar geleden’, legt Vitas uit, ‘na een bezoek aan een VR-locatie in Amsterdam. Het leek ons gaaf om zelf iets te gaan doen met AR en VR. We wilden een eigen concept ontwikkelen voor bedrijven.’
‘En ik had sowieso plannen om iets voor mezelf op te zetten, dus dit paste perfect’, licht Maarten toe. ‘We kwamen in contact met Zero Latency in Melbourne en dat maakte het runnen van een eigen locatie tot een concrete kans.’
De basis voor Zero Latency werd gelegd in 2015 – heel klein, vanuit een garage – en heeft nu wereldwijd 45 locaties. Vooral in de VS en Azië, de verwachting is dat het er eind 2020 100 zijn, waarbij de groei vooral in Europa is. Vitas en Maarten haalden het naar Nederland. Op 28 januari openden ze hun deuren.

Maarten: ‘De games komen via het hoofdkantoor in Melbourne. We hebben er nu vier en verwachten er voor de zomer nog twee bij te krijgen. Zero Latency VR is bezig samenwerkingen op te zetten met grote gamestudios. En dat is een letterlijke gamechanger. Onze huidige VR-ervaringen zijn al geweldig, maar dit zal alleen nog maar beter worden. Dus daar hebben we hoge verwachtingen van.’
Vitas: ‘We zijn partner van de Zero Latency-familie, dragen hun naam en logo, maar zijn verder vrij om er zelf onze eigen creativiteit aan te geven. En dat is mooi, want zo kunnen we meer van onszelf laten zien.’
Zo is er bij elkaar een pakket aan mogelijkheden waardoor de ervaring voor vele leeftijden geschikt is, voor consumenten én voor bedrijven. Want ook daar is de locatie helemaal voor ingericht, inclusief meetingrooms.

Waar kennen Vitas en Maarten elkaar eigenlijk van? ‘Van het bier!’, antwoordt Vitas lachend. Van het RSG (Rotterdamsch Studenten Gezelschap) dus, en dat al sinds 2003. Hoewel niet hier geboren voelt Rotterdam voor beiden inmiddels als thuis. Maarten: ‘Na hier al 18 jaar te hebben gewoond, heb ik er nu een huis gekocht. En M4H is mijn achtertuin’. Ook Vitas woont al sinds 2001 in Rotterdam. Maar hoe kwamen ze in M4H terecht met hun bedrijf? Maarten: ‘Het was moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Ik reed er per toeval langs, en daar hing een spandoek met: Te huur. Dat was vorig jaar september.’
Vitas: ‘We hadden meerdere plekken op het oog, want we wilden wél in Rotterdam starten. Maar niet op zo’n industrieterrein achteraf. Dus dit is perfect.
Er is veel te doen op het gebied van innovatie, met gave partijen, er zijn coole café’s – een ideale plek. En we hebben nu een mooi pand!’

De locatie die de heren overnamen was al best bekend. Vierhavensstraat 66 was namelijk de showroom van Kaya Automobielen, waar een deel van de opnames voor de film De Marathon is opgenomen. ‘Het is een plek met een mooie historie,’ vertelt Vitas. ‘En die willen we graag in ere herstellen.’
‘Zoals we het hier aantroffen’, bevestigt Maarten. ‘Het is toch een stuk Rotterdams erfgoed uiteindelijk.’
Dit onderstreept hun sentiment bij de omgeving en de liefde voor de stad. In M4H ontstaan dan ook snel al contacten en samenwerkingen. Maarten heeft warme banden met de ondernemers in het Steurgebouw aan de Gallileistraat en met name met WasteShark. Ook zoeken ze verbinding met de lokale horeca, om bezoekers een complete dag M4H aan te kunnen bieden. Denk aan enkele fastfoodketens, Weelde, het Keilecafe en Da Lucci.

Maarten en Vitas zien de toekomst positief tegemoet. Maarten: ‘Als hier straks mensen komen wonen, dan zorgt dat voor meer diversiteit, meerdere soorten bedrijven, en dat is goed. Het straatbeeld wordt steeds beter, het is een stadsdeel met veel mogelijkheden.’
Vitas: ‘En de bereikbaarheid is goed. Met het OV of de Watertaxi ben je er zo.’
Dat Zero Latency bijzonder is bewijzen de bezoekers zelf: ruim een derde komt van buiten de regio Rotterdam. Vanuit heel Nederland reizen ze naar M4H om een “half uur te knallen”. Het is dan ook de enige plek waar free roam VR zo te ervaren valt, vrij rondlopen in een futuristische outfit in een hal van 200 m2. Doen!

Zero Latency VR Nederland - M4H Rotterdam (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5791

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.